Quyết định 100/QĐ-TTg 2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu vui chơi giải trí đảo Vũ Yên

Fri 01, 2024 by admin


QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí,

nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Văn bản số 945/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04 tháng 5 năm 2015 và Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, quận Hải An và huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ Dự án kèm theo do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP hoàn thiện theo văn bản số 9979/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét báo cáo thẩm định số 10537/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2023, văn bản số 575/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến thẩm định của các Bộ: Xây dựng (Văn bản số 5397/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 11 năm 2023 và Văn bản số 5656/BXD-QHKT ngày 08 tháng 12 năm 2023), Tài chính (Văn bản số 12939/BTC-ĐT ngày 24 tháng 11 năm 2023), Công an (Văn bản số 4177/BCA-ANKT ngày 16 tháng 11 năm 2023), Quốc phòng (Văn bản số 4308/BQP-TM ngày 07 tháng 11 năm 2023), Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 10015/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2023), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 8082/BNN-KH ngày 08 tháng 11 năm 2023), Giao thông vận tải (Văn bản số 12620/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2023), Tư pháp (Văn bản số 5542/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 11 năm 2023); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 8844/NHNN-TD ngày 15 tháng 11 năm 2023); Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 13/TTCP-C.I ngày 04 tháng 01 năm 2024) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Văn bản số 146/UBND-XD3 ngày 20 tháng 01 năm 2024, Văn bản số 2818/UBND-XD3 ngày 10 tháng 11 năm 2023 và Văn bản số 3054/UBND-XD3 ngày 05 tháng 12 năm 2023).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 945/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04 tháng 5 năm 2015, Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023, với những nội dung điều chỉnh như sau:

 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thành Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng (Dự án):

 

Quy mô dự án: Khoảng 869,53 ha bao gồm:

- Sân Golf 36 lỗ tiêu chuẩn: có tổng diện tích khoảng 159,79 ha.

- Khu nhà ở, gồm:

+ Khu nhà ở thấp tầng,Liền kề: có tổng diện tích khoảng 136,25 ha; khoảng 8.334 lô nhà ở biệt thự và nhà ở liền kề; quy mô dân số khoảng 33.336 người (không bao gồm dân số Khu nhà ở xã hội).

+ Khu nhà ở xã hội: có tổng diện tích khoảng 47,28 ha (Chủ đầu tư sẽ đầu tư hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện theo dự án riêng).

- Khu dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí: có tổng diện tích khoảng 97,83 ha, gồm: công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; công trình trường phổ thông trung học; công trình thương mại dịch vụ; giao thông, công trình công cộng, cây xanh nhóm ở ...; công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở.

- Khu cây xanh cảnh quan, công viên sinh thái: có tổng diện tích khoảng 257,78 ha, gồm: cây xanh mặt nước đô thị; cây xanh đơn vị ở; cây xanh chuyên dụng; mặt nước cảnh quan (sông, hồ, kênh cảnh quan).

- Đất giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật: có tổng diện tích khoảng 165,94 ha gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật; giao thông đô thị; giao thông, bãi đỗ xe đơn vị ở; đất đường sắt đô thị; giao thông đối ngoại (đường vành đai 3).

- Đất xây dựng cầu Máy Chai vượt sông Cấm sang đảo Vũ Yên; có diện tích khoảng 4,66 ha; quy mô: chiều dài là 2.200 m, chiều rộng cầu 17,5 m.

 

 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Tổng mức đầu tư Dự án quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thành:

Tổng mức đầu tư Dự án: 44.044,50 tỷ đồng.

 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba:

Bổ sung khoản 7

Điều 1 Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thời hạn hoạt động của Dự án là: 50 năm kể từ ngày Nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất (kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017).

Điều 2. Các nội dung khác của Dự án được giữ nguyên tại Văn bản số 945/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04 tháng 5 năm 2015, Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

- Chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định hồ sơ Dự án tại văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật và các báo cáo có liên quan, bảo đảm nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư.

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra liên quan đến Dự án, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, điều chỉnh các cấp độ quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng của Dự án theo thẩm quyền, đảm bảo sự thống nhất về tính chất, quy mô dân số và chức năng sử dụng đất; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy hoạch của Dự án phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, phù hợp với tính đặc thù của đô thị xanh, sinh thái.

- Chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về: đất đai, tài chính, không để thất thoát tài nguyên, tài sản của Nhà nước; bảo đảm các vấn đề về an ninh, quốc phòng; cam kết chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, thực hiện đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc xác định quy mô Dự án bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy hoạch được phê duyệt; tính chính xác các số liệu đánh giá, bảo đảm Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm Dự án đầu tư phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản bảo đảm thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan, phải bảo đảm không thất thoát tài sản của nhà nước, không hợp thức các sai phạm (nếu có).

- Chỉ đạo nhà đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm: kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường và pháp luật có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng Dự án bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng và pháp luật về nhà ở; kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

 

5. Bộ Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và nhà đầu tư thực hiện các nội dung Dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

 

6. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (nhà đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án và các văn bản giải trình, bổ sung, hiệu quả đầu tư Dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra liên quan đến Dự án, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiếp thu các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan liên quan tại Báo cáo kết quả thẩm định số 10537/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2023; tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm bố trí phần diện tích để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

 

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời Văn bản số 945/TTg-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 04 tháng 5 năm 2015 và Công văn số 1375/BXD-PTĐT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Vingoup - Công ty CP, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN 

Khu đô thị Sinh thái Nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam trên Đảo Vũ Yên ,Hải Phòng có tên gọi thương mại : Vinhomes Royal Island (Đảo Hoàng Gia) Tinh hoa kiến trúc tạo nên tinh thần sống hạnh phúc, cùng những tiện ích thượng lưu chưa từng có sẽ trở thành điểm đến “must live” - “must visit” - "must go" của giới danh gia Thế giới và Việt Nam.

Mang mô hình đảo đô thị nghỉ dưỡng độc nhất vô nhị với những tiện ích chưa từng có, Vinhomes Royal Island tạo nên những trải nghiệm sống độc bản, không thua kém giới danh gia, quyền quý nhất thế giới.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với vị thế có 1 không 2, "Phố trên Đảo , Đảo Trong Lòng Phố "- Nơi có Sông xanh trước mặt, Biển mặn sau nhà.

Khu đô thị sinh thái đảo Vũ yên - Vinhomes Royal Island

 

Khu đô thị sinh thái đảo Vũ yên - Vinhomes Royal Island Chủ trương xây dựng với sự đồng bộ về quy hoạch, thiết kế hiện đại, chuỗi tiện ích tiêu chuẩn 5 sao đầy đủ kèm theo đơn vị vận hành quản lý chuyên nghiệp. Sản phẩm Shophouse, Liền kề biệt thự Vinhomes Royal Island Vũ Yên sẽ là một cơ hội tiềm năng để đầu tư sinh lời lớn.

Vinhomes Royal Island vũ yên- Tinh hoa kiến trúc tạo nên tinh thần sống hạnh phúc, cùng những tiện ích thượng lưu. cùng những tiện ích thượng lưu chưa từng có:đang và sẽ trở thành điểm đến “must live” - “must visit” - "must go" của giới danh gia Thế giới và Việt Nam.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với vị thế có 1 không 2, "Phố trên đảo, Đảo Trong Lòng Phố "- Nơi có Sông xanh trước mặt, Biển mặn sau nhà


 ĐIỂM QUA CÁC CỤM TIỆN ÍCH NỔI BẬT SẼ CÓ MẶT TẠI DỰ ÁN ĐẢO VŨ YÊN

Sân Golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế 160 ha (Đang hoạt động)

Khu vui chơi giải trí VinWonders Lớn nhất Miền bắc

Học Viện Trường Đua Ngựa

Bến Du Thuyền 5 sao

Khối TTTM Vincom Plaza

Hệ thống trường học liên cấp Vinshool

Bệnh Viện quốc tế Vinmec

Khu khoáng nóng Onsen

Bể bơi 4 mùa mái kính to nhất Việt Nam.

Hệ thống sông nước mặn (có thể tắm được) nằm ôm các dãy biệt thự Vip..


Cùng cập nhật Tiến độ của dự án Vinhomes Vũ Yên ( Vinhomes Royal Island) mới nhất .Tháng 2/2024


 

Thông tin chi tiết dự án vui lòng liên hệ và đăng ký với chúng tôi để được cập nhật thông tin chính thức :

https://vinhomesvuyenhaiphong.com

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

CHÍNH SÁCH

【BÁN HÀNG VINHOMES ROYAL ISLAND THÁNG 6 /2024 】

1.Phương án thanh toán theo tiến độ:

Đợt 1: Đặt cọc 300.000.000 vnđ

Đợt 2 (10 ngày sau Đợt 1): Nộp 10% giá trị căn nhà gồm thuế (đã bao gồm cọc Lần 1) & 5% Giá bán nhà ở không bao gồm thuế GTGT (CĐT trả lãi 9,5%/năm cho giá trị GTĐC Đảm bảo thực hiện ký hđmb)

Đợt 3 (T+30): Nộp 20% giá trị căn nhà gồm thuế GTGT

Đợt 4 (T+60): Nộp 20% giá trị Căn nhà gồm Thuế GTGT

Đợt 5 (T+90): Nộp 20% giá trị căn nhà Gồm thuế GTGT

Đợt 6 (Theo thông báo bàn giao nhà ở của CĐT ): Nộp 25% giá trị căn nhà Gồm GTGT + Thuế GTGT Của 5% bán nhà +100% KPBT

Đợt 7 (Theo thông báo của bên bán khi nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên mua tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ): Nộp 5% giá trị căn nhà Không VAT (Khấu trù từ TTĐC đảm bảo thực hiện ký HĐMB.

 

2. Phương án thanh toán 100% giá trị căn nhà:

Khi thanh toán 100% giá trị căn nhà trong vòng 15 Ngày kể từ ngày ký HĐMB, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu với mức lãi suất 10.5%.

Khách hàng đóng theo tiến độ: Nhận chiết khấu 5% giá trước VAT

 

3. Các gói hỗ trợ lãi suất:

CĐT hỗ trợ khách hàng mua nhà với gói vay tối đa 70% giá trị căn nhà với gói 24 tháng hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc.

+Chương Trình Cam kết thuê lại :

Đối với Các căn Shophouse trục đường chính Đường Hạnh Phúc, Đường Tương lai và Phân khu Tài Lộc 4.2 với mức cam kết 6%/2 năm (3%/ năm) & không áp dụng Ctrinh này đối với sản phẩm Biệt thự

-Thời Gian Thanh toán CKTT: Định kỳ 6 Tháng một lần (đến ngày 30/6 và 31/12 hàng năm) kể từ ngày hoàn thiện nội thất và được CĐT thanh toán cho kH Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thanh toán

 

4.Chương Trình Qùa Tặng ưu đãi 

-Tặng xe VF3 Cho 100 Khách hàng đầu tiên áp dụng từ ngày 19/05/2024( không áp dụng cho Khu Miyabi)

-Tặng Thẻ Golf trị giá 300 Triệu cho Khách hàng mua tại Phân Khu Golf Land (trước 1/6) 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận ngay thông tin và bảng giá dự án VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN.

Hotline: 096 700 6666 Bấm gọi ngay
Đăng ký báo giá